Author = ������������ ������������, ��������������
قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی تحت سیاست های کنترل میزان انتشار کربن

Volume 53, Issue 2, April 2019, Pages 585-596

مروارید رهنمای رحمانی; عطاالله طالعی زاده