کاربرد قرارداد رزرو در کنترل اپیدمی با استفاده از واکسیناسیون و درمان

Document Type : Research Paper

Authors

گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ذایران

Abstract

زنجیره‌های تامین دارو و واکسن بسیار متفاوت از زنجیره‌های تامین سایر اقلام امدادی هستند. لذا لازم است در مناطق بالقوه شیوع بیماری‌های بومی، در فاز قبل از وقوع بحران، سیاست‌های لازم جهت کنترل به‌موقع آن‌ها اتخاذ شود. در این مقاله، یک قرارداد رزرو برای تامین واکسن و دارو در فاز قبل از وقوع بحران طراحی شده است تا در صورت وقوع اپیدمی بیماری‌های واگیردار به‌عنوان یکی از عواقب وقوع بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، بتوان آن را کنترل کرد. به کمک مدل طراحی شده و با در نظر گرفتن مدل اپیدمی SIR، میزان موردنیاز واکسن و دارو تعیین شده و سپس با استفاده از بازی استکلبرگ به تعیین پارامترهای قرارداد رزرو پرداخته می‌شود. برای تبیین کاربردی بودن مدل ریاضی، یک مثال عددی نیز ارائه و نتایج آن تحلیل شده است.
زنجیره‌های تامین دارو و واکسن بسیار متفاوت از زنجیره‌های تامین سایر اقلام امدادی هستند. لذا لازم است در مناطق بالقوه شیوع بیماری‌های بومی، در فاز قبل از وقوع بحران، سیاست‌های لازم جهت کنترل به‌موقع آن‌ها اتخاذ شود.

Keywords


1. Benfield, A., and Forecasting, I., (2008). Annual Global Climate and Catastrophe Report.
2. UN, UN News, (2017). New UN Report Reveals Devastating Human Toll of Disasters in Hottest Year on Record.
3. Sharifi, I., et al., (2011). “Cutaneous Leishmaniasis in Bam: A Comparative Evaluation of Pre-and Post-Earthquake Years (1999-2008)”, Iranian Journal of Public Health, Vol. 40, No. 2, PP. 49.
4. Liang, L., Wang, X., and Gao, J., (2012). “An Option Contract Pricing Model of Relief Material Supply Chain”, Omega, Vol. 40, No. 5, PP. 594-600.
5. Xia, Y., Ramachandran, K., and Gurnani, H., (2011). “Sharing Demand and Supply Risk In A Supply Chain”, IIE Transactions, Vol. 43, No. 6, PP. 451-469.
6. Chopra, S., and Meindl, P., (2007). Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation.
7. Chick, S. E., Mamani, H., and Simchi-Levi, D., (2008). “Supply Chain Coordination and Influenza Vaccination”, Operations Research, Vol. 56, No. 6, PP. 1493-1506.
8. WHO, (2015). Immunization, Vaccines and Biologicals (Effective Vaccine Management (EVM) Initiative), http:// who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en.
9. Huang, X. et al., (2011). “On Supply Chain Coordination for False Failure Returns: A Quantity Discount Contract Approach”, International Journal of Production Economics, Vol. 133, No. 2, PP. 634-644.
10. Leng, M., and Parlar, M., (2009). “Lead-Time Reduction in a Two-Level Supply Chain: Non-Cooperative Equilibria Vs. Coordination with A Profit-Sharing Contract”, International Journal of Production Economics, Vol. 118, No. 2, PP. 521-544.
11. Zhao, Y. et al., (2010). “Coordination of Supply Chains by Option Contracts: A Cooperative Game Theory Approach”, European Journal of Operational Research, Vol. 207, No. 2, PP. 668-675.
12. Wang, X., and Liu, L., (2008). “Coordination by Option Contracts in a Retailer-Led Supply Chain with Demand Update”, Tsinghua Science and Technology, Vol. 13, No. 4, PP. 570-580.
13. Spinler, S., and Huchzermeier, A., (2006). “The Valuation of Options on Capacity with Cost and Demand Uncertainty”, European Journal of Operational Research, Vol. 171, No. 3, PP. 915-934.
14. WHO, (2014). Media Centre (Influenza-Seasonal), http:// who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en.
15. Adida, E., Dey, D., and Mamani, H., (2013). “Operational Issues and Network Effects in Vaccine Markets”, European Journal of Operational Research, Vol. 231, No. 2, PP. 414-427.
16. Zhang, L. et al., (2019). “Materials Procurement and Reserves Policies for Humanitarian Logistics with Recycling and Replenishment Mechanisms”, Computers and Industrial Engineering, No. 127, PP. 709-721.
17. Kleindorfer, P. R., and Saad, G. H., (2005). “Managing Disruption Risks in Supply Chains”, Production and Operations Management, Vol. 14, No. 1, PP. 53-68.
18. Shamsi, G., S., Torabi, A., and Shakouri, G., (2018). “An Option Contract for Vaccine Procurement Using the SIR Epidemic Model”, European Journal of Operational Research, Vol. 267, No. 3, PP. 1122-1140.
19. Daley, D. J., Gani, J., and Gani, J. M., (2001). Epidemic Modelling: An Introduction. Vol. 15, Cambridge University Press.
20. Kermack, W. O., and Mckendrick. A. G., (1927). A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics, In Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, the Royal Society.
21. Büyüktahtakın, İ. E., Des-Bordes, E., and Kıbış, E. Y., (2018). “A New Epidemics–Logistics Model: Insights Into Controlling the Ebola Virus Disease in West Africa”, European Journal of Operational Research, Vol. 265, No. 3, PP. 1046-1063.
22. Chen, L., and Sun, J., (2014). “Optimal Vaccination and Treatment of an Epidemic Network Model”, Physics Letters A, Vol. 378, No. 41, PP. 3028-3036.
23. Iacoviello, D., and Stasio, N., (2013). “Optimal Control for SIRC Epidemic Outbreak”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 110, No. 3, PP. 333-342.
24. Van Den Driessche, P., and Watmough, J., (2002). “Reproduction Numbers and Sub-Threshold Endemic Equilibria for Compartmental Models of Disease Transmission”, Mathematical Biosciences, Vol. 180, No. 1, PP. 29-48.
25. Moinfar, A., Naderzadeh, A., and Nabavi, M., (2012). New Iranian Seismic Hazard Zoning Map for New Edition of Seismic Code and Its Comparison with Neighbor Countries, In 15th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE 2012) Proceedings (24–28 September 2012).
26. Sharma, S., and Samanta, G., (2015). “Stability Analysis and Optimal Control of an Epidemic Model with Vaccination”, International Journal of Biomathematics, Vol. 8, No. 03, PP. 1-28.