مدیریت زنجیره تامین پایدار و مدل تصمیم گیری استراتژیک باتوجه به هزینه های اجتماعی ناشی ازآلودگی محیط زیست

Document Type : Research Paper

Authors

گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

Abstract

مطالعه پیش رو مدل تصمیم گیری استراتژیکی را که هزینه های عملیاتی و اجتماعی آلودگی محیط زیست ناشی از عملیات چنین شبکه زنجیره تامین را برای مدیریت زنجیره تامین پایدار، ارائه می دهد. مدیریت پایدار به کمتر شدن ریسک های زیست محیطی و اجتماعی در کسب و کار اطلاق می شود. این مدل به منظور ارزیابی انتشار دی اکسید کربن و هزینه های عملیاتی تحت سنایوهای مختلف دریک شبکه زنجیره تامین تولید مواد لبنی بررسی نموده و نتایج بیان می نمایدکه میزان کم انتشار دی اکسید کربن در اثر بالا بودن نرخ هزینه اجتماعی آنها است و هم چنین قوانینی که شرکتها را مجبور به تحمل هزینه های اجتماعی آلودگی های محیط زیستی ناشی از فعالیت های اقتصادی خود کند یک روش موثر برای کاهش انتشار آلودگی خواهد بود. مشخص شد که کل انتشار گاز دی اکسید کربن با افزایش نرخ هزینه های اجتماعی انتشار گاز دی اکسید کربن کاهش می‌یابد. نتایج نشان داد که اگر شرکت‌ها مجبور به پرداخت هزینه های اجتماعی انتشار گازدی اکسید کربن ناشی از عملیات شبکه های زنجیره تامین خود باشند، تصمیم گیرندگان این شرکت‌ها استراتژی های بهینه برای مبادلات بین هزینه های عملیاتی و انتشار گاز دی اکسید کربن را ایجاد خواهند کرد. بنابراین، تصمیم گیرندگان شرکت‌ها کارخانه‌هایی را انتخاب خواهند کرد که گاز دی اکسید کربن کمتری منتشر می کنند، حتی اگر آن کارخانه‌ها هزینه های بالاتری برای تولید داشته باشند

Keywords


  1. ، اکبری جوکار، محمدرضا؛ ابوچناری موسی الرضا و حسین عاکفی ( 1395 ) .”طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین حلقه بستۀ کامل تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا و بازگشت محصولات." نشریۀ مهندسی صنایع، دورۀ پنجاهم، شمارۀ 3 ، صص 355-369.
  2. بابازاده، رضا ( 1397) . "رائۀ مدل ریاضی جامع به منظور برنامه ریزی تولید توزیع پارچه در زنجیرۀ تأمین حلقه بسته". نشریۀ مهندسی صنایع، دورۀ پنجاه و دوم، شمارۀ 2، صص 149-161.
  3. قسمتی رضا؛ غضنفری مهدی و میرسامان پیشوایی. ( 1395 )" یک مدل برنامه ریزی فازی احتمالی استوار برای طراحی پایایی شده زنجیرۀ تام. نشریۀ مهندسی صنایع، دورۀ پنجاهم، شمارۀ 1، صص 53-68.

4. Alves, C., Ferrao, P. M. C., Preitas, M., Silva, A. J., Luz, S. M., and Alves, D. E., (2009). “Sustainabledesign Procedure: The Role of Composite Materials to Combine Mechanical and Environmental Features for Agricultural Machines”, Mater. Des, Vol. 30, No. 10, PP. 4060-4068.
5. Bai, C., Sarkis, J., (2010). “Integrating Sustainability Into Supplier Selection with Grey System and Rough Set Methodologies”, Int. J. Prod. Econ, Vol. 124 , No. 1, PP. 252-264.
6. Caniato, F., Caridi, M., Crippa, L., and Moretto, A., (2012). “Environmental Sustainability in Fashion Supply Chains: An Exploratory Case Based Research”, Int. J. Prod. Econ, Vol. 135, No. 2, PP. 659-670.
7. Carter, G. R., and Rogers, D. S., (2008). “A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory”, Int. J. Phys. Distrib. Logist, Manage, Vol. 38, No. 5, PP. 360-387.
8. Chaabane, A., Ramudhin, A., and Paquet, M., (2012). “Design of Sustainable Supply Chains Under the Emission Trading Scheme”, Int. J. Prod. Econ, Vol. 135, No. 1, PP. 37-49.
9. Cline, W. R., (1992). The Economics of Global Warming, Institute for International Economics, Washington DC.
10. Etchart, A., Sertyesilisik, B., and Mill, G., (2012). “Environmental Effects of Shipping Imports From China and Their Economic Valuation: The Case of Metallic Valve Components”, J. Clean. Prod, Vol. 21, No. 1, PP. 51-61.
11. Govindan, K., Khodaverdi, R., and Jafarian, A., (2013). “A Fuzzy Multi Criteria Approach for Measuring Sustainability Performance of a Supplier Based on Triple Bottom Line Approach”, J. Clean. Prod, No. 47, PP. 345-354.
12. Hope, C., (2011). “The Social Cost of CO2 from the PAGE09 Mode”, Economics Discussion Paper No.
2011-39. available at ssrn: http://ssrn.com/abstract=1973863 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1973863.
13. Kapp, K. W., (1963). The Social Costs of Business Enterprise, Second Ed. Spokesman,Nottingham.
14. Lee, K. H., (2011). “Integrating Carbon Footprint Into Supply Chain Management: The Case of Hyundai Motor Company (HMC) in the Automobile Industry”, J. Clean.Prod, Vol. 19, No. 11, PP. 1216-1223.
15. Linton J. D, Klassen, R., and Jayaraman, V., (2007). ”Sustainable Supply Chains: An Introduction”, Journal of Operations Management, Vol. 25, No. 6, PP. 1075–1082.
16. Liu, S., Kasturiratne, D., and Moizer, J., (2012). “A Hub-and-Spoke Model for Multidimensional Integration of Green Marketing and Sustainable Supply Chain Management”, Indus. Market. Manage, Vol. 41, No. 4, PP. 581-588.
17. Mancini, L., Lettenmeier, M., Rohn, H., and Liedtke, C., (2012). “Application of the MIPS Method for Assessing the Sustainability of Productioneconsumption Systems of Food”, J. Econ. Behav. Organ. Vol. 81, No. 3, PP. 779-793.
18. Manzini, R., and Accorsi, R., (2013). “The New Conceptual Framework for Food Supply Chain
Assessment”, J. Food Engineer, Vol. 115, No. 2, PP. 251-263.
19. Michelsen, O., Fet, A. M., and Dahlsrud, A., (2006). “Eco-Efficiency in Extended Supply Chains: A Case Study of Furniture Production”, J. Environ. Manage, Vol. 79, No. 3, PP. 290-297.
20. Mohajeri, A., and Fallah, M., (2016). “A carbon footprint-based closed-loop supply chain model under uncertainty with risk analysis: A case study ”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 48, PP. 425-450.
21. NTM Rail. (2008). Environmental Data for International Cargo Transport. NTM.
22. Schnetzler, M. J., Sennheiser, A., and Schönsleben, P., (2007). “A Decomposition- Based Approach for the Development of a Supply Chain Strategy”, International Journal of Production Economics, No. 105, PP. 21-42.
23. Shaverdi, M., Heshmati, M. R., Eskandaripour, E., and Tabar, A. A. A., (2013). “Developing Sustainable SCM Evaluation Model Using Fuzzy AHP in Publishing Industry”, Proc.Comput. Sci, No. 17, PP. 340-349.
24. Sroufe, R., (2003). “Effects of Environmental Management Systems on Environmental Management Practices and Operations”, Production and Operations Management, Vol. 12, No. 3, PP. 416-431.
132 نشریۀ تخصصی مهندسی صنایع، دورۀ 52 ، شمارۀ 4، زمستان 9317
25. Stern, N., (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge University Press, New York.
26. Sundarakani, B., De Souza, R., Goh, M., Wagner, S. M., and Manikandan, M., (2010). “Modeling Carbon Footprints Across the Supply Chain”, Int. J. Prod. Econ, Vol. 128, No. 1, PP. 43-50.
27. Tol, R. S. J., (2011). “The Social Cost of Carbon”, The Economic and Social Research Institute (ESRI) Working Paper, No. 377 http://hdl.handle.net/10419/50128.
28. Zhu, Q., Geng, Y., and Lai, K. H., (2010). “Circular Economy Practices Among Chinese Manufacturers Varying in Environmental-Oriented Supply Chain Cooperation and the Performance Implications”, J.
Environ. Manage, Vol. 91, No. 6, PP. 1324-1331.
29. Zsidisin, G. A., and Siferd, S. P., (2001). “Environmental Purchasing: A Framework for Theory Development”, Eur. J. Purch. Suppl, Chain 7, No. 1, PP. 61-73.