مدل سازی و بهینه سازی آزمایش های پروفایل پاسخ با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته

Document Type : Research Paper

Authors

دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

Abstract

طراحی آزمایشها ابزار مهمی برای بهبود کیفیت محصول یا فرایند است. هدف کلی از یک آزمایش طراحی شده، دسترسی به مقدار بهینه داده های مشاهده شده خروجی از طریق ایجاد تغییر در عامل های ورودی به یک سیستم است. در اغلب آزمایش های صنعتی یک متغیر پاسخ متوالی در فضای داده ها مشاهده می شود. ساختار همبستگی پروفایل خروجی ممکن است منجر به براوردهای گمراه کننده در ضرایب رگرسیونی شود. در این مقاله، یک روش کیفی برای مدل سازی و بهینه سازی آزمایش های پروفایل پاسخ با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته پیشنهاد می شود. در مرحله اول به عنوان یک مطالعه طولی در آزمایش پروفایل پاسخ، مدل خطی تعمیم یافته به منظور مدل سازی و در مرحله دوم، تنظیم بهینه عامل های کنترل که منجر به قرار گیری هم زمان پاسخ-های چندگانه در مقادیر اسمی می شود، با استفاده از روش تابع مطلوبیت تعیین می شود. کارایی روش پیشنهادی بر روی یک مثال از ادبیات موضوع، نشاند دهنده پیشرفت در تحلیل آزمایش های پروفایل پاسخ است.

Keywords


1. Montgomery, Douglas C. (2008). “Design and Analysis of Experiments”, John Wiley and Sons.
2. Miller, A., and Wu, C. F. J. (1996). “Parameter Design for Signal-Response Systems: A Different Look at
Taguchi's Dynamic Parameter Design”, Statistical Science, Vol. 11, No. 2, PP. 122-136.
3. Alshraideh, H. (2011). “Analysis and Optimization of Profile and Shape Response Experiments”, (Doctoral
Dissertation, The Pennsylvania State University).
4. He, Z., Zhou, P., Zhang, M., and Goh, T. N. (2015). “A Review of Analysis of Dynamic Response in Design
of Experiments”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 31, No. 4, PP. 535-542.
5. Fang, K. T., Li, R., and Sudjianto, A. (2005). “Design and Modeling for Computer Experiments”, CRC Press.
6. Noorossana, R., Saghaei, A., and Amiri, A. (2011). “Statistical Analysis of Profile Monitoring”, John Wiley and
Sons.
7. Ramsay, J. O. (2006). “Functional Data Analysis”, John Wiley and Sons, Inc.
8. Nair, V. N., Taam, W., and Kennny, Q. Y. (2002). “Analysis of Functional Responses From Robust Design Studies”, Journal of Quality Technology, Vol. 34, No. 4, PP. 355- 370.
9. Govaerts, B., and Noel, J. (2005). “Analysing the Results of a Designed Experiment When the Response Is a Curve: Methodology and Application in Metal Injection Moulding”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 21, No. 5, PP. 509-520.
10. Kuhnt, S., and Rudak, N. (2013). “Simultaneous Optimization of Multiple Responses With the R Package JOP”, Journal of Statistical Software, Vol. 54, No. 9, PP. 1-23.
11. Wang, P. C., and Lin, D. F. (2001). “Dispersion Effects in Signal-Response Data From Fractional Factorial Experiments”, Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 38, No. 1, PP. 95-111.
12. Gupta, S., Kulahci, M., Montgomery, D. C., and Borror, C. M. (2010). “Analysis of Signal–Response Systems Using Generalized Linear Mixed Models”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 26, No. 4, PP. 375-385.
13. Del Castillo, E., Colosimo, B. M., and Alshraideh, H. (2012). “Bayesian Modeling and Optimization of Functional Responses Affected by Noise Factors”, Journal of Quality Technology, Vol. 44, No. 2, PP. 117-135.
14. Vanhatalo, E., Bergquist, B., and Vännman, K. (2013). “Towards Improved Analysis Methods for Two‐Level Factorial Experiments with Time Series Responses”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 29, No. 5, PP. 725-741.
15. Storm, S. M., Hill, R. R., and Pignatiello, J. J. (2013). “A Response Surface Methodology for Modeling Time Series Response Data”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 29, No. 5, PP. 771-778.
16. Alshraideh, H., and Castillo, E. (2014). “Gaussian Process Modeling and Optimization of Profile Response Experiments”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 30, No. 4, PP. 449-462.
17. Cui, Q. A., and He, B. (2016). “Modeling and Optimization of Functional Response Based on Kriging Model”, In Proceedings of the 22nd International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2015, Atlantis Press, PP. 3-14.
18. Derringer, G. (1980). “Simultaneous Optimization of Several Response Variables”, Journal of Quality Technology, Vol. 12, No. 4, PP. 214-219.
19. Montgomery, D. C., and Myers, R. H. (1995). “Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments”, A Wiley-Interscience Publications.
20. Rueda, M. E., Sarabia, L. A., Herrero, A., and Ortiz, M. C. (2003). “Optimisation of a Flow Injection System with Electrochemical Detection Using the Desirability Function: Application to the Determination of Hydroquinone in Cosmetics”, Analytica Chimica Acta, Vol. 479, No. 2, PP. 173-184.
21. Li, J., Ma, C., Ma, Y., Li, Y., Zhou, W., and Xu, P. (2007). “Medium Optimization by Combination of Response Surface Methodology and Desirability Function: An Application in Glutamine Production”, Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 74, PP. 563-571.
22. Aggarwal, A., Singh, H., Kumar, P., and Singh, M. (2008). “Optimization of Multiple Quality Characteristics for CNC Turning Under Cryogenic Cutting Environment Using Desirability Function”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 205, PP. 42-50.
23. Diggle, P. (2002). “Analysis of Longitudinal Data”, Oxford University Press.
24. Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., and Ware, J. H. (2012). “Applied Longitudinal Analysis”, John Wiley and Sons, Vol. 998.
25. Agresti, A. (2015). “Foundations of Linear and Generalized Linear Models”, John Wiley and Sons.
26. Nelder, J. A., and Wedderburn, R. W. M. (1972). “Generalized Linear Models”, JR Statist. Soc. A 135.
27. Breslow, N. E., and Clayton, D. G. (1993). “Approximate Inference in Generalized Linear Mixed Models”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 88, No. 421, PP. 9-25.
28. Wolfinger, R., and O'connell, M. (1993). “Generalized Linear Mixed Models a Pseudo-Likelihood Approach”, Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 48, No. 3-4, PP. 233-243.
29. Kuk, A. Y., and Cheng, Y. W. (1999). “Pointwise and Functional Approximations in Monte Carlo Maximum Likelihood Estimation”, Statistics and Computing, Vol. 9, No. 2, PP. 91-99.
30. Lee, Y., and Nelder, J. A. (2005). “Likelihood for Random-Effect Models”, Sort: Statistics and Operations Research Transactions, Vol. 29, No. 2, PP. 141-182.
31. Lee, Y., and Nelder, J. A. (1996). “Hierarchical Generalized Linear Models”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), PP. 619-678.
32. Rönnegård, L., Shen, X., & Alam, M. (2010). “Hglm: A Package For Fitting Hierarchical Generalized Linear Models”, The R Journal, Vol. 2, No. 2, PP. 20-28.